Kungl Svea Flygflottilj F 8 kamratförening
Startsida Aktiviteter Dokumentation Föreningen Kontakt Länkar Beställ


Aktiviteter under 2017


Länkar till rapport från aktiviteterna

> 17 mars fredagslunch och årsmöte

> 23 mars Minnesceremoni haveri 1957

> 19 maj fredagslunch

> 6 oktober fredagslunch

> 17 november fredagslunch


17 mars 2017 - fredagslunch och årsmöte


Årsmötet den 17 mars på Träffpunkt Flottiljen avhandlades snabbt och effektivt under ledning av mötesordförande Klas Gröndahl och sekreterare Christer Lokind. 2016 kan nu läggas till handlingarna och för 2017 har vi en budget och en verksamhetsplan. Medlemsavgiften för 2018 beslöts bli oförändrad. Till ny styrelseledamot valdes Per Friberg efter avgående Sven Fredlund, i övrigt ser bemanningen ut som under 2016.

Sven Fredlund, som var med när F 8 kamratförening bildades 1974 och har tillhört styrelsen i många år, utsågs till hedersmedlem och avtackades med diplom och blommor!

Efter årsmötet lämnade ordförande Björn över ordet till Chefen för Luftstridsskolan, överste Anders Persson, som även är garnisonschef för Uppsala garnison. Vi fick höra om verksamheten vid LSS och vad som är på gång på flottiljen (?) I Uppsala. Att LSS är mer än bara en skola framgick tydligt!

LSS har fem flygvapengemensamma skolor: Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, R3-skolan och Basbefälsskolan.

Luftstridsskolan bedriver också på uppdrag av Högkvarteret utveckling av materiel, metoder och förband som är verksamma inom luftarenan.

En tredje viktig uppgift är insatser och beredskap. Luftstridsskolan ansvarar för den ständiga övervakningen av Sveriges luftrum. I LSS ingår FV enda strilbataljon med anläggningar över hela landet.

På LSS tjänstgör nära 1000 personer, varav knappt hälften officerare. 200 personer arbetar i Uppsala, resten finns utspridda över hela landet.

Verksamheten på Ärnabasen utvecklas. Nu kan man hantera tungt transportfllyg, t. Ex. C 17 (gemensam resurs för vissa europeiska länder och USA, baserad i Ungern) men snart även basering av JAS 39 för övning och insats.

I den kommande omorganisationen inom FM kommer flygvapendelar ur HKV, såväl från insats- som produktionsdelarna, att flyttas till Ärna. ”Flygstaben” förekommer som arbetsnamn för den nya enheten.

Man planerar att genomföra en flygdag vid Ärna under 2018.

Föredraget om verksamheten vid LSS uppskattades mycket av medlemmarna, vilket inte minst framkom under den följande lunchen, där dagens (och gårdagens) flygvapen diskuterades över borden. Jämförelsen av antal stridsflygplan idag är intressant: Danmark 35, Finland 42 och Sverige 97 (JAS 39).


Bilderna till höger, uppifrån och ned:

Årsmötets presidium, sekreterare Christer Lokind och ordförande Klas Gröndahl.

Kassören Bo Pettersson redovisar en budget i balans under överinseende av den nyinvalde styrelseledamoten Per Friberg.

Kamratföreningens ordförande Björn Kristoffersson överlämnar blommor till den nyutnämnde hedersledamoten Sven Fredlund.

C LSS, överste Anders Persson inleder sitt uppskattade föredrag om verksmahten vid LSS och Ärna.


23 mars 2017 - Minnesceremoni


Vi var ett 20-tal medlemmar från F 8 och F 18 kamratföreningar som tillsammans med chefen för Luftstridsskolan, överste Anders Persson, och några medarbetare samlades på platsen för haveriet den 29 mars på Barkarbyfältet då fältflygaren Bengt Olle Olsson från F 18 omkom för att minnas och hedra honom. Till ceremonin anslöt också representant för Järfälla kommun

Efter några inledande ord om händelsen och tidsandan på femtiotalet förrättade Kaplan Anders Gezelius Hägglund, Järfälla kyrka, och Garnisonspastor Mattias Lönnebo, Uppsala korum. F 8 och F 18 kamratföreningar lade ner en blombukett.

Ceremonin, som omgärdades av solsken från en blå himmel tillika vindstilla, blev en värdig hyllning till Bengt Olle Olsson.

Han är begravd på Sjörups gamla kyrkogård i Ljunits församling utanför Ystad.

Vid efterföljande kaffestund i Järfälla kyrkas församlingshem berättade några kamrater om sina minnen av Bengt Olle från åren tillsammans både på F 8 och F 18.

Överste Anders Persson tackade för kaffet och erinrade om att den grund som flygvapnet idag vilar på är all den erfarenhet som äldre kamrater byggt upp.


Bilden till höger: Från vänster ses Gert Jönelid, garnisonspastor Mattias Lönnbom, C LSS öv Anders Persson och flottiljförvaltare Tomas Olsson

Garnisonspastor Mattias Lönnebo från Uppsala och kaplan Anders Hägglund Gezelius Järfälla kyrka

Leif Ström F 18 K med F 18 fana

Gert Jönelid, Rolf Kaddik och John Eriksson berättar om hur det var i Flygvapnet under 1950-talet, bl.a. om när man hämtade Huntrarna i England (och om hur man ibland fick ”tekniska problem” i Holland…)

Per Friberg i samtal med flottiljförvaltare Tomas Olsson LSS

Jan Holmqvist i berättartagen

C LSS överste Anders Persson avslutar minnesceremonin och kyrkkaffet, bl.a. genom att tacka dem som var med på den tiden och lagt grunden för dagens flygvapen.